Перейти к содержанию
Форум «Чемодан» — путешествия, иммиграция, работа за рубежом
mak.ih

Гражданство через воеводу

Рекомендуемые сообщения

1 час назад, Kokos1983 сказал:

Получил вчера децизию в итоге 5 с половиной месяцев ожидания 

Поздравляю. Меня послезавтра на размову в уженде с abw пригласили... итого 8 месяцев уже и конца не видно. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

попросите у инспектора абв на беседе принять заявление на ужонд\инспектора в справе препятствии объективного рассмотрения Вашего дела :)) посмотрим что скажут :))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Crashes сказал:

послезавтра

На который час? Ну что-бы мы знали когда ждать вестей :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, Yuna сказал:

На который час? Ну что-бы мы знали когда ждать вестей :-)

Главное - чтобы не через пару лет :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, FBE сказал:

Поздравляю. Спасибо

А у вас сталый был по КП или по происхождению? 
Просила она в процессе что то доносить? ( типа доходы)

Сталый побыт по корням получал,просили донести только умову найму мешкания

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 минут назад, Kokos1983 сказал:

Сталый побыт по корням получал,просили донести только умову найму мешкания

Спасибо 

2 часа назад, AlexAG сказал:

Главное - чтобы не через пару лет :)

Та ничего там не будет. Ей нечего было делать написал телегу - а этим надо как то реагировать. Поговорят. Отпишутся. Да и все 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, Kokos1983 сказал:

Получил вчера децизию в итоге 5 с половиной месяцев ожидания 

Уточните, пожалуйста, какое воеводство ??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, FBE сказал:

Спасибо 

Та ничего там не будет. Ей нечего было делать написал телегу - а этим надо как то реагировать. Поговорят. Отпишутся. Да и все 

Был на такой беседе. Внизу в шкафчике-сейфе сказали оставить все телефоны ( подумал что надо было оставить в машине) и поднялись наверх в комнатку. Были мужик и женщина. По очереди общие вопросы про семью, работу т тп. Заняло примерно 20-30 мин. Ещё попросили номера всех моб телефонов))) В общем удачи ! 

П.с. Здание очень  старое и интересная внутренняя архитектура 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
29 минут назад, Werter сказал:

Был на такой беседе. Внизу в шкафчике-сейфе сказали оставить все телефоны ( подумал что надо было оставить в машине) и поднялись наверх в комнатку. Были мужик и женщина. По очереди общие вопросы про семью, работу т тп. Заняло примерно 20-30 мин. Ещё попросили номера всех моб телефонов))) В общем удачи ! 

П.с. Здание очень  старое и интересная внутренняя архитектура 

В каком городе?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Приветствую. Мне тоже продлили, аж на 3 месяца. Может кто знает abw что конкретно проверяет? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
37 минут назад, Taco1 сказал:

Приветствую. Мне тоже продлили, аж на 3 месяца. Может кто знает abw что конкретно проверяет? 

Проверяет все - это как ФСБ в России или СБУ на Украине, КГБ В Белоруси.  А вас что тоже вызывают? В каком городе?


Art. 5. 1. Do zadań ABW należy:
1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszal- ność jego terytorium, a także obronność państwa;
2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:
a) szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa,
b) godzących w podstawy ekonomiczne państwa,
c) korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371 i 492), jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa,
d) w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
e) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym,
f) przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 232, art. 233, art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), jeżeli pozostają w związku z przestępstwami, o których mowa w lit. a–e
oraz ściganie ich sprawców;
2a) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo, istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemu sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infra- struktury krytycznej, a także systemów teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, o których mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
2b) ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w pkt 2;
3) realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań związanych z ochroną informacji niejawnych oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych;
4) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego;
5) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.

Art. 23. 1. Funkcjonariusze ABW, wykonując czynności służące realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, mają prawo:
1)1) wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonania czynności określo- nych w pkt 2–5a lub wykonywania innych czynności służbowych podejmowanych w zakresie i w celu realizacji usta- wowych zadań ABW lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnego i zgodnego z prawem wykonywania tych czynności albo uniknięcia zatarcia śladów prze- stępstwa;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) zatrzymywania osób w trybie i w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego;
4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania kar- nego;
5)2) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego iwodnego, wrazie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub w związku z realizacją zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1–2b i 5;
5a)3) dokonywania sprawdzenia prewencyjnego na zasadach i w sposób określony w art. 43a;
6) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom w trakcie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmo- wanych na podstawie ustawy;
7) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i przedsiębiorcy są obowiązani, w zakresie swojego działania, do udzielenia nieodpłatnie tej pomocy, w ramach obo- wiązujących przepisów prawa;
8) zwracania się o niezbędną pomoc do innych niż wymienieni w pkt 7 przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.
2. Osobie zatrzymanej lub wobec której dokonano przeszukania, przysługują uprawnienia odpowiednio osoby za-
trzymanej lub osoby, której prawa zostały naruszone, przewidziane w przepisach Kodeksu postępowania karnego.
3. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się bezcelowe lub nieskuteczne.
4. Osoba zatrzymana może być okazywana, fotografowana lub daktyloskopowana tylko wtedy, gdy jej tożsamości nie można ustalić w inny sposób.
5. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać, w razie uzasadnionej potrzeby, badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej.
6. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostały podjęte.

и еще много другого. Кому интересно почитайте в законе о АБВ. 

Изменено пользователем FBE

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
20 минут назад, FBE сказал:

Проверяет все - это как ФСБ в России или СБУ на Украине, КГБ В Белоруси.  А вас что тоже вызывают? В каком городе?


Art. 5. 1. Do zadań ABW należy:
1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszal- ność jego terytorium, a także obronność państwa;
2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:
a) szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa,
b) godzących w podstawy ekonomiczne państwa,
c) korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371 i 492), jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa,
d) w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
e) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym,
f) przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 232, art. 233, art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), jeżeli pozostają w związku z przestępstwami, o których mowa w lit. a–e
oraz ściganie ich sprawców;
2a) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo, istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemu sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infra- struktury krytycznej, a także systemów teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, o których mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
2b) ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w pkt 2;
3) realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań związanych z ochroną informacji niejawnych oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych;
4) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego;
5) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.

Art. 23. 1. Funkcjonariusze ABW, wykonując czynności służące realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, mają prawo:
1)1) wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonania czynności określo- nych w pkt 2–5a lub wykonywania innych czynności służbowych podejmowanych w zakresie i w celu realizacji usta- wowych zadań ABW lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnego i zgodnego z prawem wykonywania tych czynności albo uniknięcia zatarcia śladów prze- stępstwa;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) zatrzymywania osób w trybie i w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego;
4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania kar- nego;
5)2) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego iwodnego, wrazie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub w związku z realizacją zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1–2b i 5;
5a)3) dokonywania sprawdzenia prewencyjnego na zasadach i w sposób określony w art. 43a;
6) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom w trakcie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmo- wanych na podstawie ustawy;
7) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i przedsiębiorcy są obowiązani, w zakresie swojego działania, do udzielenia nieodpłatnie tej pomocy, w ramach obo- wiązujących przepisów prawa;
8) zwracania się o niezbędną pomoc do innych niż wymienieni w pkt 7 przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.
2. Osobie zatrzymanej lub wobec której dokonano przeszukania, przysługują uprawnienia odpowiednio osoby za-
trzymanej lub osoby, której prawa zostały naruszone, przewidziane w przepisach Kodeksu postępowania karnego.
3. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się bezcelowe lub nieskuteczne.
4. Osoba zatrzymana może być okazywana, fotografowana lub daktyloskopowana tylko wtedy, gdy jej tożsamości nie można ustalić w inny sposób.
5. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać, w razie uzasadnionej potrzeby, badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej.
6. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostały podjęte.

и еще много другого. Кому интересно почитайте в законе о АБВ. 

Нет, пока тишина. Вообще у меня бумажки слабые. Я больше на шару подался. Какие вообще могут быть последствия отказа? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 минут назад, Taco1 сказал:

Нет, пока тишина. Вообще у меня бумажки слабые. Я больше на шару подался. Какие вообще могут быть последствия отказа? 

Что значит на шару и слабые бумажки?

Последствия?! У вас же есть сталый побыт. Если откажут - почитаете причину отказа, исправите ошибки и подадитесь опять. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 минут назад, FBE сказал:

Что значит на шару и слабые бумажки?

Последствия?! У вас же есть сталый побыт. Если откажут - почитаете причину отказа, исправите ошибки и подадитесь опять. 

Слабые потому что ко всему могут придраться. И к умове, которая закончилась и к жилплощади. Ла и внесек я как сейчас понимаю не очень правильно заполнил. И в датах ошибки и кое-где приукрасил=)) поэтому особо не надеюсь 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 минут назад, Taco1 сказал:

Слабые потому что ко всему могут придраться. И к умове, которая закончилась и к жилплощади. Ла и внесек я как сейчас понимаю не очень правильно заполнил. И в датах ошибки и кое-где приукрасил=)) поэтому особо не надеюсь 

Ну так сходите к инспектору. Вы же прочитали эту ветку. Понимаете что и как.  Поинтересуйтесь всего ли хватает. Вы давно подавались? В каком городе? 

Изменено пользователем FBE

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17 часов назад, flusher сказал:

попросите у инспектора абв на беседе принять заявление на ужонд\инспектора в справе препятствии объективного рассмотрения Вашего дела :)) посмотрим что скажут :))

Попробую. Я с адвокатом пойду :). Задам вопрос на что это похоже, когда 3 ответа есть от них, а инспектор опять продолжает слать к ним запросы

15 часов назад, AlexAG сказал:

Главное - чтобы не через пару лет :)

С чего вдруг через пару лет? :-D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сегодня мой первый выходной за долгое время и именно сегодня утром меня разбудил телефонный звонок по которому мне сообщили приятную новость. Итого чуть больше 8 месяцев, 3 личных визита, 5 телефонных звонков и дело сделано!

Мой совет всем, кто подается по КП, особенно в Гданьске, через 5 месяцев начинайте активно напоминать о себе. Не стесняйтесь раз в несколько недель приходить, в промежутках звонить. Ведь формально у них есть 5 месяцев, потом им нужно придумывать оправдания затягиванию. Собирайте изначально максимально полный пакет документов. Вы потом сможете до хрипоты спорить с ними имеют ли они право требовать какой-то документ, но формальный повод затянуть рассмотрение у них будет. ЛУчше принесите сразу воообще все что возможно, чем потом получать письма о переносе рассмотрения.

Всем удачи и терпения!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, Iverson87 сказал:

через 5 месяцев начинайте активно напоминать о себе. Не стесняйтесь раз в несколько недель приходить, в промежутках звонить. Ведь формально у них есть 5 месяцев, потом им нужно придумывать оправдания затягиванию

И, как показывает практика, они с легкостью эти оправдания придумывают, если будете без дела слишком надоедать.  ;)

 

4 часа назад, Iverson87 сказал:

ЛУчше принесите сразу воообще все что возможно

Предыдущий форумчанин именно так и сделал. И это "все что возможно" породило сомнения касательно центра жизненных интересов в РП (если не сказать послужило доказательством отсутствия такового).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, WIW сказал:

И, как показывает практика, они с легкостью эти оправдания придумывают, если будете без дела слишком надоедать.  ;)

они их в любом случаи придумают, просто чуть позже и в итоге потеряете еще больше времени

Я имел ввиду все, что нужно, а не все что можете. Но тут каждый поймет по своему

В любом случаи я написал то, что помогло мне. 8 месяцев конечно долго, но в Гданьске обычно занимает больше года, а последние случаи около 1,5 лет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, WIW сказал:

И, как показывает практика, они с легкостью эти оправдания придумывают, если будете без дела слишком надоедать.  ;)

 

Предыдущий форумчанин именно так и сделал. И это "все что возможно" породило сомнения касательно центра жизненных интересов в РП (если не сказать послужило доказательством отсутствия такового).

Странно, что он такого принёс ужасного, что послужило в итоге поводом для продления?
 

касателньо 5 официальных месяцев: это зависит от воеводства, на сколько я понял, так как во Вроцлаве другой срок говорят...  а там - никто так и не отписался на Форуме из Вроцлава с подобным кейсом...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 часов назад, AleksandrDragos сказал:

Странно, что он такого принёс ужасного, что послужило в итоге поводом для продления?

Подтверждение того, что у него вся жизнь не в Польше - данные о бизнесе не в Польше, о семье не в Польше и т.п.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
47 минут назад, AlexAG сказал:

Подтверждение того, что у него вся жизнь не в Польше - данные о бизнесе не в Польше, о семье не в Польше и т.п.

Понятно. Спасибо за ответ. А то все пишут страшные истории, но мало кто пишет причину их происхождения...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...