Перейти к содержанию
Форум «Чемодан» — путешествия, иммиграция, работа за рубежом

FBE

Чемодан
 • Публикаций

  134
 • Зарегистрирован

 • Посещение

 • Победитель дней

  6

FBE стал победителем дня 5 января

FBE имел наиболее популярный контент!

Репутация

36 Очень хороший

Информация о FBE

 • Звание
  Общительный

Информация

 • Город
  Gdańsk

Посетители профиля

835 просмотров профиля
 1. Почитайте что бы не пересказывать и все поймете. ( Нажмите на стрелочку).
 2. А на чьё имя вы хотите написать понагление? В ПОЛЬШЕ в порядке КРА насколько я помню Art. 15. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Третьей инстанции нет. Дальше только судебная защита. Вы сходите в уженд поинтересуйтесь вашим делом. Может постановление шеф давно принял. Может почта накосячила. Разберитесь. Что бы не пропустили еще и другие процессуальные сроки.
 3. Ну так сходите к инспектору. Вы же прочитали эту ветку. Понимаете что и как. Поинтересуйтесь всего ли хватает. Вы давно подавались? В каком городе?
 4. Что значит на шару и слабые бумажки? Последствия?! У вас же есть сталый побыт. Если откажут - почитаете причину отказа, исправите ошибки и подадитесь опять.
 5. Проверяет все - это как ФСБ в России или СБУ на Украине, КГБ В Белоруси. А вас что тоже вызывают? В каком городе? Art. 5. 1. Do zadań ABW należy: 1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszal- ność jego terytorium, a także obronność państwa; 2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw: a) szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnych i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa, b) godzących w podstawy ekonomiczne państwa, c) korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371 i 492), jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa, d) w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, e) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym, f) przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 232, art. 233, art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 239 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), jeżeli pozostają w związku z przestępstwami, o których mowa w lit. a–e oraz ściganie ich sprawców; 2a) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo, istotnych z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemu sieci teleinformatycznych objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infra- struktury krytycznej, a także systemów teleinformatycznych właścicieli i posiadaczy obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, o których mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 2b) ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w pkt 2; 3) realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań związanych z ochroną informacji niejawnych oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych; 4) uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego; 5) podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych. Art. 23. 1. Funkcjonariusze ABW, wykonując czynności służące realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, mają prawo: 1)1) wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonania czynności określo- nych w pkt 2–5a lub wykonywania innych czynności służbowych podejmowanych w zakresie i w celu realizacji usta- wowych zadań ABW lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnego i zgodnego z prawem wykonywania tych czynności albo uniknięcia zatarcia śladów prze- stępstwa; 2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 3) zatrzymywania osób w trybie i w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego; 4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania kar- nego; 5)2) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego iwodnego, wrazie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub w związku z realizacją zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1–2b i 5; 5a)3) dokonywania sprawdzenia prewencyjnego na zasadach i w sposób określony w art. 43a; 6) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom w trakcie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmo- wanych na podstawie ustawy; 7) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i przedsiębiorcy są obowiązani, w zakresie swojego działania, do udzielenia nieodpłatnie tej pomocy, w ramach obo- wiązujących przepisów prawa; 8) zwracania się o niezbędną pomoc do innych niż wymienieni w pkt 7 przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa. 2. Osobie zatrzymanej lub wobec której dokonano przeszukania, przysługują uprawnienia odpowiednio osoby za- trzymanej lub osoby, której prawa zostały naruszone, przewidziane w przepisach Kodeksu postępowania karnego. 3. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się bezcelowe lub nieskuteczne. 4. Osoba zatrzymana może być okazywana, fotografowana lub daktyloskopowana tylko wtedy, gdy jej tożsamości nie można ustalić w inny sposób. 5. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać, w razie uzasadnionej potrzeby, badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. 6. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostały podjęte. и еще много другого. Кому интересно почитайте в законе о АБВ.
 6. Спасибо Та ничего там не будет. Ей нечего было делать написал телегу - а этим надо как то реагировать. Поговорят. Отпишутся. Да и все
 7. Поздравляю. Спасибо А у вас сталый был по КП или по происхождению? Просила она в процессе что то доносить? ( типа доходы)
 8. У вас что диплом со сроком годности? Никаких таких ограничений нет и быть не может
 9. Ничего не понятно. Вы уже получили отказ и 7 месяцев назад подали одволание? Или еще не получили решения и подаете понагление?
 10. Возможно та же причина отказа, что и у тех кто подает со сталым побытом по корням и КП. Они решили, что если есть процедура предусмотренная законом то и принуждают идти именно по ней ( учить язык, сдавать экзамен ...). Хотя есть положительные решения и в таких случаях. Поэтому может сдайте экзамен и приложите сертификат к внеску - если хотите опять подавать. Или идите длинным путем через часовый как супруга гражданина - сталый как супруга - и гражданство. Просто вы пишите что тут уже 5 лет. Возможно и не долго будет - если вы давно получили гражданство и не теряли время на документах супруги.
 11. Прошлый и позапрошлый год не считается. Тогда не было экзамена в январе (25-26). Если не успеют выслать результаты до январского экзамена - будет накладка.
 12. Art. 9. Oświadczenia, o których mowa w ustawie, w sprawach związanych z nabyciem lub utratą obywatelstwa polskiego przyjmuje do protokołu: 1) wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania – od obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym; 2) konsul – od osoby zamieszkałej za granicą. О нотариусе тут ничего нет. Прийдете и напишите где вам скажет воевода или консул
×
×
 • Создать...