Перейти к содержанию
Форум «Чемодан» — путешествия, иммиграция, работа за рубежом
valent1n

ЧаВо - Часто задаваемые вопросы по Польше...

Рекомендуемые сообщения

Насколько мне известно - нет, до получения решения по карте.

В законе указано, что важно только легальное пребывание, чтобы быть легально затрудненым, то есть важен факт подачи документов на КП. Или я ошибаюсь. И почему Вы думаете, что нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Найдите себя в списке:

 

Art. 87. 1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

w Rzeczypospolitej Polskiej;

4a) posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;

5) posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;

6) korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;

6a) posiada ważne zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;

7) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

8) jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego

do Unii Europejskiej;

9) jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;

10) towarzyszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 7–9, jako członek rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006r. owjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;

11) jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2–3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900);

11a) posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1, art. 126, art. 127, art. 139a ust. 1, art. 139o ust. 1 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – na warunkach określonych w tym zezwoleniu;

11b) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.11) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przez okres nie- przekraczający 90 dni w okresie 180 dni;

12) posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

B) na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. ocudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego wdokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

c) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego wzwiązku zokolicznością, októrej mowa wart. 181ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

ca) na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, określającego status członka rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego albo innej osoby zrównanej znimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, pozostającego z tą osobą we wspólnocie domowej, jeżeli pomiędzy Rzecząpospolitą Polską apaństwem obcym zostały zawarte umowa lub porozumienie międzynarodowe w sprawie wykonywania działalności zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych, lubd) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub

e) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo

obszaru Schengen, lub

f) w ramach ruchu bezwizowego;

13) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz:

a) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie kolejnego zezwolenia

na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przebywał na tym terytorium na podstawie tego zezwolenia i kontynuuje wykonywanie pracy, do której był uprawniony na jego podstawie,

B) wykonuje pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż wramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, na rzecz jednostki przyjmującej, która złożyła wniosek oudzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, októrym mowa w art. 139o ust. 1 tej ustawy, na warunkach określonych w tym wniosku.

 

Безвиз вас-же не касается?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Найдите себя в списке:

na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. ocudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego wdokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskie

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вы точно уверены что "jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" к вам относится?

 

Вы прямо перед подачей на карту - работали или хотя-бы имели любой из документов разрешающих работать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А вы точно уверены что "jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" к вам относится?

 

Вы прямо перед подачей на карту - работали или хотя-бы имели любой из документов разрешающих работать?

Вообще, строго говоря, в такой формулировке "bezpośrednio przed złożeniem wniosku" относится к "odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej", поскольку в остальных пунтах внесек вообще никак не упоминается. Вот только если вручат решение о депортации за нарушение трудового законодательства, которому дан статус немедленного выполнения (то есть, выполнять обязательно даже если оно еще не стало окончательным) - даже подача одволания по нему мало что исправит, поскольку выезжать все равно придется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А вы точно уверены что "jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" к вам относится?

 

Вы прямо перед подачей на карту - работали или хотя-бы имели любой из документов разрешающих работать?

Był uprawniony - значило имел право работать. То есть это не была виза С01,22,23. Это была виза С02. Почитайте выше в этом же пункте закона. . Там написано визы шенген дающие право работать, кроме определенных типов. Тут не указано, что имел разрешение или работал, а только, что имел право.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Внимательней почитайте: там написано имет разрешение на работу и пребывает на основании визы итд. дальше как вы описали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вообще, строго говоря, в такой формулировке "bezpośrednio przed złożeniem wniosku" относится к "odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej", поскольку в остальных пунтах внесек вообще никак не упоминается. Вот только если вручат решение о депортации за нарушение трудового законодательства, которому дан статус немедленного выполнения (то есть, выполнять обязательно даже если оно еще не стало окончательным) - даже подача одволания по нему мало что исправит, поскольку выезжать все равно придется.

То есть судя по формулировке, имеешь право работать просто если есть факт подачи документов на часовый побыт?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
То есть судя по формулировке, имеешь право работать просто если есть факт подачи документов на часовый побыт?

Нет, судя по формулировке - имеешь право работать если есть зезволение и факт подачи документов на часовый побыт (и документы не содержат браков формальных или они были вовремя исправлены). Но я ни разу не слышал, чтобы рядовые чиновники трактовали этот пункт таким образом. А вот чтобы трактовали его обратным образом (то есть, что фраза про право работать непосредственно перед подачей относится и к часовому побыту) - слышал неоднократно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Внимательней почитайте: там написано имет разрешение на работу и пребывает на основании визы итд. дальше как вы описали.

Нет ну правильно, нужно получить разрешение либо зарегестрировать освядчение. Поэтому по моей логике если была виза С02, она закончилась, поданы документы на КП, то отказать в регистрации освядчения не имеют права.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет ну правильно, нужно получить разрешение либо зарегестрировать освядчение. Поэтому по моей логике если была виза С02, она закончилась, поданы документы на КП, то отказать в регистрации освядчения не имеют права.

 

Административная процедура = легальное пребывание. Для легального труда следует оформлять oświadczenie na pracę/zezwolenie na pracę если нету оснований для освобождения от необходимости получать разрешающий на труд документ

 

Да, по сути может человек получить oświadczenie (по описанной ситуации). При чем, если в прошлом году было уже оформлено и исчерпалось 6мес по oświadczeniu (о намерении трудоутстроить иностранца) то не нужно ожидать перерыва в 6мес что регистрировать следующее. Так как с января документ формально перестал существовать, а на его место пришло другое oświadczenie na pracę

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

чи хтось знає скільки займає по часу, приблизно, оформлення роботодавцем запрошення і надсилання його до україни?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
чи хтось знає скільки займає по часу, приблизно, оформлення роботодавцем запрошення і надсилання його до україни?

Уточните вопрос, что конкретно Вы ждете? Освячение? Воеводское разрешение? Письмо для пограничников, чтоб въехать по безвизу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Уточните вопрос, что конкретно Вы ждете? Освячение? Воеводское разрешение? Письмо для пограничников, чтоб въехать по безвизу?

Освядчення від польського роботодавця (Катовіце)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Освядчення від польського роботодавця (Катовіце)

Освядчение порядка 10-14 дней. В некоторых воевудствах может быть дольше.

Отправка зависит от того, как выслать и куда. Если почтой польской, то в Украину может ехать до 3 недель. Если автобусом или чем-то срочным, то 3-4 дня.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день. Вопрос 1,5 месяца получил карту сталего побыту на основании КП. При получении карты сталего побыту карту поляка забрали. Но децизию по почте не получил до сих пор. Вопрос что делать. Новый работодатель хочет почему то увидеть саму децизию о зезволению на побыт сталы. Раньше работал по карте поляка и не было никаких проблем. Как быстро получить эту самую уже готовую позитивную децизию. Куда писать ? Какую очередь занимать в ужонде ? Как єто будет по строкам? И последний вопрос . Если работодатель затруднит меня только по пластиковой карте СТАЛЕГО побиту будет ли это нарушением польского законодательства.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нет, нарушением это не будет. Работодателю, при контроле надо будет доказать что вы имеете право работать. И сталый побыт (в отличие от часового) подходит как нельзя лучше, что теоретически, картой можно обойтись.

 

Но для старта - это где вам вообще выдали карту, без выдачи на руки децизии-то?

Наберите своего инспектора, может что подскажет - куда дели децизию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Подскажите можно ли приехать с одним приглашением на работу, а пойти работать к другому работодателю ? Непонятная ситуация, вроде говорят с янвая 2018 приняли новый закон ( правда ли ?) о том что так больше делать нельзя. Верней можно но процедура немого другая. Я должен прийти к своему работодателю который указан в приглашении, и тогда он уже в ужонд оповещает что я прибыл и может аннулировать свое приглашение, таким образом я смогу оформить там на месте приглашение от другого работодателя (это как я понял погуглив ). В общем помогите разобратся как обстоят дела на самом деле ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет, нарушением это не будет. Работодателю, при контроле надо будет доказать что вы имеете право работать. И сталый побыт (в отличие от часового) подходит как нельзя лучше, что теоретически, картой можно обойтись.

 

Но для старта - это где вам вообще выдали карту, без выдачи на руки децизии-то?

Наберите своего инспектора, может что подскажет - куда дели децизию.

Познань. Телефонов инспектора не дають. И на руки децизию не выдают. Только почтой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, как сейчас проще получить КСП по польскому происхождению - напрямую или через КП?

Ввели ли уже запрет на переводчика если напрямую, без КП, подаваться? Польского языка совсем ноль...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нигде нельзя переводчика.

Нет языка - учите язык.

 

З.Ы: Как вы себе это представляете? Вы-же должны показать консулу/воеводу что пелегнуете польские традиции, в том числе язык.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нигде нельзя переводчика.

Нет языка - учите язык.

 

З.Ы: Как вы себе это представляете? Вы-же должны показать консулу/воеводу что пелегнуете польские традиции, в том числе язык.

так вроде ж писали, что можно с воеводой с переводчиком общаться и вроде сейчас ужесточают до В1 знания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день.

Был подан внесек на получение карты ВНЖ. Сейчас по личным причинам хотим отказаться. Деньги за рассмотрение дела еще не платили, возврат делать не нужно.

Как должно выглядеть заявление отказа? Как должен начинаться этот домент и есть ли какие-то особенности его написания?

Прошу поделиться тех, кто был в такой ситуации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
так вроде ж писали, что можно с воеводой с переводчиком общаться и вроде сейчас ужесточают до В1 знания.

Для сталего не нужен В1. Это для резидента ЕС.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...