Перейти к содержанию
Форум «Чемодан» — путешествия, иммиграция, работа за рубежом
Gona

Автомобиль на украинских номерах

Рекомендуемые сообщения

Были уже темы на этот счет, но интересует актуальное состояние дел. Видел проект уставы где прописано что в течении месяца (вроде) должен поставить авто на учет и куча других моментов, но вроде она пока еще отложена до выборов. 

Я на визе D/365, авто на украинских номерах, не выезжал больше года, полиция пока претензий не имела. Спрашивал у них относительно данного вопроса - махнули рукой, сказали, что если ты тут на законных основаниях и не гражданин, то езди без проблем. Но не будет ли проблем при выезде? Также интересует данный момент в контексте поездок по Европе, в частности в Германию. Не думаю, что так просто разрешают ввезти авто из-за границы ЕС и ездить на нем сколько хочешь, пока виза действительна или временный вид на жительство.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Актуальное положение дела:

 

Цитата

 

Odpowiadając na pytanie informujemy:
 

Krajowa Informacja Skarbowa nie posiada żadnych legalnych uprawnień do interpretowania obowiązujących przepisów prawa celnego ani do oceny legalności przeprowadzanych formalności celnych, czyli operacji, które muszą zostać załatwione przez daną osobę i przez organy celne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa celnego.

W naszym kraju organem celnym właściwym do rozstrzygania w sprawie indywidualnej – dotyczącej m.in. obejmowania towarów procedurą celną – jest naczelnik urzędu celno-skarbowego (jako organ pierwszej instancji). 

 

Mając na uwadze powyższe dodatkowo informujemy:
 

Przywóz samochodu osobowego z państwa trzeciego, czyli z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej (Unii) jest traktowany, jako IMPORT towarów na obszar celny Unii. Osoba przywożąca taki samochód powinna zgłosić to na granicy celnej Unii, czyli w urzędzie celnym pierwszego wprowadzenia na obszar celny Unii.

Uwaga: Jeśli jest mowa o „urzędzie celnym”, to w naszym kraju – w przypadku wykonywania czynności przewidzianych przepisami prawa celnego – oznacza „urząd celno-skarbowy” i podległe mu „oddziały celne”.

 

Jeżeli nie przewidziano inaczej, zgłaszający może wybrać procedurę celną, którą będą objęte towary, na warunkach przewidzianych dla tej procedury, bez względu na rodzaj, ilość, kraj pochodzenia, wysyłki lub przeznaczenia towarów.

 

"Procedura celna", w przypadku przywozu, oznacza jedną z następujących procedur, którą zgodnie z przepisami unijnego kodeksu celnego można objąć towary:

a) dopuszczenie do obrotu;

b) procedury specjalne, np. procedura odprawy czasowej.

 

Forma zgłoszenia

Podstawową formą zgłoszeń celnych jest forma elektroniczna. W określonych przypadkach dopuszczalna jest inna forma zgłoszenia:

- pisemna,

- ustna,

- poprzez czynność uznawaną za zgłoszenie celne (np. przejście zielonym pasem lub „nic do zgłoszenia").

 

Podróżni (osoby fizyczne) mogą korzystać z możliwości dokonania zgłoszenia przywożonych towarów do procedury dopuszczenia do obrotu lub odprawy czasowej w formie ustnej lub w innej formie, jako czynność uznaną za zgłoszenie.

 

Zgłoszenie „w innej formie" jest najprostszą, bezdokumentacyjną formą zgłoszenia celnego towarów, która w przywozie jest realizowana w granicznym urzędzie celnym (drogowym, morskim, lotniczym) poprzez:

- przejście/przejazd zielonym pasem lub pasem „nic do zgłoszenia" w urzędzie celnym, w którym istnieje system dwóch pasów,

- przejście/przejazd przez urząd nieposiadający dwóch kontrolowanych pasów.

 

Środki transportu, w tym samochody osobowe, spełniające niżej wskazane warunki do objęcia procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych uznaje się za zgłoszone do tej procedury w innej formie, jeżeli nie zostały zgłoszone w inny sposób.

 

Zakres zastosowania odprawy czasowej

W ramach procedury odprawy czasowej towary nieunijne przeznaczone do powrotnego wywozu mogą być objęte szczególnym przeznaczeniem na obszarze celnym Unii, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych i nie podlegają:

a) innym należnościom określonym w innych stosownych obowiązujących przepisach;

b) środkom polityki handlowej, o ile nie zakazują one wprowadzania towarów na obszar celny Unii lub wyprowadzania towarów z obszaru celnego Unii.

 

Procedurę odprawy czasowej można stosować tylko, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) nie jest planowane poddanie towarów żadnym zmianom, z wyjątkiem zwykłego obniżenia ich wartości wynikającego ze zużycia;

b) możliwe jest zapewnienie identyfikacji towarów objętych procedurą, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na rodzaj towarów lub zamierzone wykorzystanie brak środków identyfikacyjnych nie stwarza niebezpieczeństwa nadużycia tej procedury, lub w przypadku, o którym mowa w art. 223, jeżeli możliwe jest sprawdzenie, czy warunki określone dla towarów ekwiwalentnych są spełnione;

c) osoba uprawniona do korzystania z procedury ma siedzibę poza obszarem celnym Unii, jeżeli nie przewidziano inaczej;

d) spełnione są określone w przepisach prawa celnego wymagania dotyczące całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych.

 

Warunki objęcia środków transportu całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych

Całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych obejmuje się środki transportu drogowego, jeżeli spełniają następujące warunki:

a) są zarejestrowane poza obszarem celnym Unii na nazwisko osoby mającej siedzibę poza tym obszarem lub - jeżeli środki transportu nie są zarejestrowane - są własnością osoby mającej siedzibę poza obszarem celny Unii;

b) są użytkowane przez osobę mającą siedzibę poza obszarem celnym Unii.

 

Jeżeli wspomniane środki transportu są użytkowane prywatnie przez osobę trzecią mającą siedzibę poza obszarem celnym Unii, obejmuje się je całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, pod warunkiem że dana osoba posiada pisemne upoważnienie od posiadacza pozwolenia.

 

W przypadku użytkowania środków transportu zarejestrowanych poza obszarem celnym Unii przez osoby fizyczne, których miejscem zwykłego pobytu jest obszar celny Unii, osoby te korzystają z całkowitego zwolnienia z należności celnych przywozowych w odniesieniu do środków transportu, które użytkują w celach prywatnych i okazjonalnie, na żądanie posiadacza rejestracji, pod warunkiem że posiadacz rejestracji przebywa na obszarze celnym Unii w chwili użytkowania środka transportu. 

 

Osoby fizyczne, których miejscem zwykłego pobytu jest obszar celny Unii, korzystają również z całkowitego zwolnienia z należności celnych przywozowych w odniesieniu do środków transportu, które wynajęły w drodze umowy pisemnej i użytkują w celach prywatnych do jednego z następujących celów:

a) aby wrócić do swojego miejsca zamieszkania na obszarze celnym Unii;

b) aby opuścić obszar celny Unii.

 

Osoby fizyczne, których miejscem zwykłego pobytu jest obszar celny Unii, korzystają także z całkowitego zwolnienia z należności celnych przywozowych w odniesieniu do środka transportu drogowego, który wynajęły w drodze umowy pisemnej zawartej z profesjonalnym przedsiębiorstwem zajmującym się wynajmem samochodów i użytkują w celach prywatnych.

 

Innym przypadkiem stosowania całkowitego zwolnienia z należności celnych przywozowych przez osoby fizyczne, których miejscem zwykłego pobytu jest obszar celny Unii, jest korzystanie ze środków transportu, które użytkują w celach handlowych lub prywatnych, pod warunkiem że są zatrudnione przez właściciela, najemcę lub dzierżawcę środków transportu oraz że pracodawca ma siedzibę poza obszarem celnym Unii. Prywatne użytkowanie środków transportu jest dozwolone na potrzeby podróży między miejscem pracy a miejscem zamieszkania pracownika lub w celu wykonywania czynności zawodowych pracownika, jak określono w umowie o pracę. Na żądanie organów celnych osoba użytkująca środek transportu przedstawia kopię umowy o pracę.

 

Termin przez jaki towary mogą być objęte procedurą odprawy czasowej

Organy celne wyznaczają termin, w którym towary objęte procedurą odprawy czasowej muszą zostać powrotnie wywiezione lub objęte kolejną procedurą celną. Termin musi być wystarczająco długi, by cel, jakim jest dopuszczone wykorzystanie, został osiągnięty.

 

O ile nie przewidziano inaczej, maksymalny termin, przez jaki towary mogą być objęte procedurą odprawy czasowej w ramach tego samego celu i pozostawać pod odpowiedzialnością tego samego posiadacza pozwolenia, wynosi 24 miesiące, nawet w przypadku gdy procedura została zamknięta przez objęcie towarów inną procedurą specjalną, a następnie towary zostały ponownie objęte procedurą odprawy czasowej.

 

W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli dopuszczone wykorzystanie nie mogło zostać osiągnięte w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, organy celne mogą przedłużyć te terminy w rozsądnym zakresie na uzasadniony wniosek posiadacza pozwolenia.

 

Całkowity okres, przez który towary mogą być objęte procedurą odprawy czasowej, nie przekracza dziesięciu lat, z wyjątkiem przypadku, gdy wystąpi nieprzewidziane zdarzenie.

 

W przypadku środków transportu drogowego stosowanych do celów prywatnych, w przepisach delegowanych do unijnego kodeksu celnego wskazano szczegółowe terminy zakończenia procedury odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych:

Procedura odprawy czasowej zostaje zamknięta w następujących terminach od momentu objęcia towarów procedurą:

a) przez uczniów i studentów: okres pobytu ucznia lub studenta na obszarze celnym Unii dla wyłącznego celu odbywania studiów;

b) przez osoby wypełniające zadania o konkretnym okresie trwania: okres pobytu tych osób na obszarze celnym Unii dla wyłącznego celu wypełnienia zadań;

c) w innych przypadkach: 6 miesięcy;

 

Zakończenie procedury odprawy czasowej

Procedura odprawy czasowej zostaje zakończona, gdy objęte nią towary (samochód) zostaną powrotnie wyprowadzone poza obszar celny Unii lub objęte kolejną procedurą celną, czyli obowiązkiem osoby, która w ramach odprawy czasowej wjechała do Unii Europejskiej samochodem, jest jego powrotny wywóz równocześnie z jej powrotem poza Unię. W przypadku niezachowania wyżej wskazanych warunków stosowania procedury odprawy czasowej (przekroczenie terminu, pozostawienie pojazdu w UE), fakt ten należy zgłosić np. w urzędzie celno-skarbowym właściwym dla miejsca gdzie pojazd się znajduje.

 

Przepisy celne Unii Europejskiej wskazują, iż w sytuacji niewypełnienia jednego z obowiązku związanych odprawą czasową powstaje dług celny, a dłużnikiem jest osoba zobowiązana do wypełnienia danych obowiązków.

W przypadku powstania długu celnego powstanie również obowiązek podatkowy (podarek akcyzowy, podatek VAT).


Podstawa prawna:

Art. 33 ust. 1 pkt 5 - Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.);

 

Art. 5 pkt 8 i 16, art. 6, art. 79, art. 87, art. 139, art. 150 art. 210, art. 250-251  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona Dz.Urz.UE L 269 z 10.10.2013, str.1, z późn. zm.);

 

Art. 135 – 143,  art. 212 – 218 - Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.Urz.UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.);

 

Art. 101 ust. 1 - Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.);

 

Art. 19a ust. 9 - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).

 

 

Prosimy nie odpowiadać na niniejszego maila.

Krajowa Informacja Skarbowa

 

Что я спрашивал:

Цитата

Dzień dobry Państwu,

Uprzejmie prosiłbym o wyjaśnienie legalności powszechnej praktyki poruszania się samochodami z ukraińskimi tablicami drogami polskimi:

Jak jest wiadomo odprawa czasowa zezwala poruszanie się samochodem sprowadzonym zza granicy na okres do 6 miesięcy.

Lecz istnieje praktyka że ludzie poruszają się tymi samochodami:
1. Dłużej niż 6 miesięcy bez wyjazdu, lub
2. Co 6 miesięcy wyjeżdżają poza obszar unijny i tuż wracają.

Przy tym Ci ludzie mają lub wizy typu D lub karty jak czasowego tak i stałego pobytu.
Czy jest to zgodnie z prawem polskim/unijnym?

Celem tego zapytania jest napisanie artykułu aby poinformować takich ludzi o ich naruszeniu prawa, jeśli takie naruszenie występuje.
Oraz jakie mogą grozić za to kary?

TL;DR: 6 месяцев и только перезаезд, если просрочить - возникает dług celny в размере растаможки и НДС на авто + тикают проценты.

Тоже самое но в более удобном формате (имена, явки пароли - вырезаны).

Przepisy celne.eml

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за ответ. Странно что прошлый раз ездил без малого год и никто ничего при выезде не спрашивал. Получается что есть вероятность, что на границе могут возникнуть вопросы.

Изменено пользователем Gona

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Gona сказал:

Странно что прошлый раз ездил без малого год и никто ничего при выезде не спрашивал.

Много кто ездит так и пока не ловят/смотрят сквозь пальцы.
Меня за 4 года вообще никогда не останавливали патрульные.

А кто-то и 20 лет ездит с украинскими правами и уже гражданством.

К счастью/сожалению (смотря с какой стороны посмотреть) - Польша не Германия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 минут назад, Technics сказал:

Поляки вообще увидят дату ввоза авто?

Не интересовался, не знаю.
Думается, что если будут серьезные подозрения - начнут postępowania wyjaśniające и увидят что Польскую таможню это авто не пересекало, а значит пересекало через другую страну и пошлют запросы во все страны ЕС.

Но как вы сами понимаете, из-за растаможки авто за 15000 злотых (15000*0.28) - скорее всего возиться не будут, а вот из-за, скажем, Ламборгини за 400000 - могут (400000*1.23*0.186).
Другой вопрос кто будет переезжать в Польшу имея своё Ламборгини на украинских номерах :lol:

10 минут назад, Technics сказал:

А если въехать из Литвы, а выехать из Польши.

Если почитать ответ таможни выше, срок считается в таможенном пространстве ЕС, а не только в Польше.

Изменено пользователем Yuna

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...