Перейти к содержанию
Форум «Чемодан» — путешествия, иммиграция, работа за рубежом

Buchenrode

Чемодан
 • Публикаций

  28
 • Зарегистрирован

 • Посещение

Репутация

4 Обычный

Информация о Buchenrode

 • Звание
  Собеседник

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

 1. Программа рэемиграции краян началась в 2015 году и продолжается в данное время. Но это касается только краян. вечером все расскажу Krajan
 2. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 18. září Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 1 Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody), b) v prostředcích veřejné dopravy. 2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na: a) děti do dvou let věku, b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině, c) osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně, d) internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty, e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou, f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, h) zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě, m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, n) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení, p) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, r) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, s) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté, t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu, u) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů, v) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné, w) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami, x) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod., y) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.
 3. Подтверждение принадлежности к чешской общине за границей "Подтверждение принадлежности к чешской общине за границей" выдает заявителям специально уполномоченный по вопросам чешской диаспоры (далее "ZKZ") Министерства иностранных дел. Чешское правительство вправе выдавать разрешение на постоянное проживание в Чешской Республике отдельным иностранным гражданам, которые могут доказать свое чешское происхождение в соответствии с постановлением Правительства ЧР № 72 от 17 января 1996 года на основании индивидуально поданных заявлений на постоянное место жительства в Чешской Республике в соответствии с § 66, пункт 1, буква б) закона № 326/1999 Свода законов о пребывании иностранцев на территории Чешской Республики, с последующими изменениями и дополнениями. "Подтверждение принадлежности к чешской общине за границей" выдает заявителям специально уполномоченный по вопросам чешской диаспоры (далее "ZKZ") Министерства иностранных дел. Заявление подается в установленной форме. Анкету можно скачать здесь. Это подтверждение имеет декларативный характер и прилагается к заявлению на постоянное место жительства. В дополнение к этому документу заявителю с доказанным чешским происхождением необходимо предоставить дальнейшие документы, в соответствии с § 70 закона №. 326/1999 Свода законов о пребывании иностранцев на территории Чешской Республики, с последующими изменениями и дополнениями (например, документы ЗАГСа и другие документальные свидетельства, подтверждающие чешское происхождение заявителя, документ о предоставлении проживания в Чехии, доказательство наличия денежных средств на постоянное место жительства, справку о несудимости и т.д.). Также необходимо дополнить заявление письменным обоснованием, которое должно включать в себя биографию заявителя, где необходимо аргументировать причину подачи заявления на постоянное место жительства, за исключением чешского происхождения - а именно www.mvcr.cz / в поиске ввести постоянное место жительства/. В соответствии с цитированным выше Законом об иностранцах «Подтверждение» не должно быть старше 180 дней на момент подачи заявления. На подобный тип вида на жительство заявление может подать супруг/ супруга или несовершеннолетний ребенок иностранца, который должен приложить к заявлению документ о родстве с заявителем и нотариально заверенную копию или оригинал его подтверждения о принадлежности к чешской диаспоре. Выдача разрешения на постоянное место жительства родственникам иностранца с доказанным чешским происхождением зависит от выдачи разрешения на постоянное место жительства данному иностранцу. ZKZ рассматривает представленные доказательства, подтверждающие чешское происхождение заявителя (документы из ЗАГСа заявителя и его предков по прямой нисходящей линии, типичность имени заявителя или его прямых предков на территории Чехии или имя, появляющееся в диаспоре; компактность общин на отдельных территориях, знание чешского языка; документы официального характера с отмеченной чешской национальностью заявителя или его предков по прямой нисходящей линии, архивные документы, источники, сохранившиеся в исторических и этнографических институтах и т.д.). Обращаем внимание, что принадлежность к чешской диаспоре является этническим, а не территориальным определением.
 4. - Od 1. září začne znovu platit povinnost plošného nošení roušek ve všech dopravních prostředcích i ve všech vnitřních prostorách, jako jsou nákupní centra, úřady a podobně. Týká se to i společných prostor ve školách. - V Česku se za 169 dní od začátku epidemie nakazilo novým koronavirem přes 20 000 lidí. V neděli přibylo 121 potvrzených případů nemoci covid-19. Aktuálně nemocných je rekordních 5816. S koronavirem dosud v Česku zemřelo 397 lidí. - Hygienici zaznamenali na Uherskohradišťsku dvě nová ohniska covidu-19. 11 lidí se nakazilo na svatbě, 12 případů objevili hygienici v tamní nemocnici. Region v současnosti hlásí nejvyšší nárůst počtu nemocných. Za posledních sedm dní se tu nakazilo téměř 34 lidí v přepočtu na 100 000 obyvatel.
 5. Инфо для Краян , проживающих в Росии. Частичное возобновление работы Консульского отдела 28.07.2020 / 21:33 | Aktualizováno: 07.08.2020 / 13:37 ................................... Возможность подачи предоставляется только для следующих категорий заявителей: ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ, ЕСЛИ ПОДАЮЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ИНОСТРАНЦЫ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 1014/2014, (-Правительство Чешской республики 8. декабря 2014 года приняло постановление №1014 каждый иностранец с доказанным чешским происхождением( далее -краян) может получить визу или разрешение к проживанию на территории Чешской республики.-)
 6. Реэмиграционный центр краян поле карантина снова начинат принимать первых реэмиграантов-краян.
 7. https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_05_22_zastupitelske_urady_na_ukrajine_spousti.html?fbclid=IwAR1e10yXsrJwEfJr48dpaEeE03RnFVkzDPeamXpOF1J26C0UHhBrcbV3arU
 8. 8. května 2020 20:04 Evropská komise v pátek navrhla ponechat vnější hranice Evropské unie zavřené až do 15. června. Měsíční prodloužení současného zákazu cest cizinců do Unie podle Bruselu sníží riziko, že vypukne další vlna koronavirové nákazy. Dosavadní omezení mělo platit do příštího pátku. Komise již dříve upozornila, že nejprve by se měly znovuotevřít vnitřní hranice mezi jednotlivými unijními státy a teprve pak by měl následovat konec omezení na hranicích vnějších. Zákaz platí pro všechny cesty, které úřady nevyhodnotí jako nezbytné. Omezení se nevztahuje na cizince s dlouhodobým pobytem v EU, rodinné příslušníky občanů unijních zemí či diplomaty. Výjimku mají i lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé či výzkumní pracovníci. Přes vnější hranice EU mohou jezdit také řidiči přepravující zboží. Посольство в Києві ще частково не відновило візову діяльність 22.05.2020 / 17:19 | Aktualizováno: 22.05.2020 / 17:31 Зверніть увагу, що посольство Києва залишається закритим для отримання будь-яких заявок. На підставі рішення Уряду Чеської Республіки Міністерство закордонних справ розпочало 11 травня 2020 року поступове відновлення візової діяльності / діяльності з метою перебування, поки що для обмеженого типу цілей поїздки та лише в посольствах тих країн, де це дозволяє епідеміологічна ситуація. У консульському відділі Посольства Чеської Республіки в Києві діяльність з оформлення віз / перебування все ще повністю припинена. Тому не заходьте до консульського відділу, оскільки це все ще повністю закрито для громадськості. Для більш детальної інформації про розвиток ситуації та поновлення візової діяльності / діяльності з метою перебування відстежуйте веб-сайти Посольства та Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.
 9. LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU PCR NA PRŮKAZ SARS-CoV-2 K DOLOŽENÍ PŘI PŘEKROČENÍ HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY 3958579_2370755_potvrzeni_PCR.docx
 10. Do 17. května se v České republice prodlužuje nouzový stav, tedy i všechna dosud platná mimořádná opatření a přísná hygienická pravidla. O jaká konkrétní pravidla se jedná do 11. května, nastavila vláda, a to i na mimořádném jednání poslední dubnový den. Ministři také na základě příznivého vývoje situace s koronavirem urychlili otevření některých zařízení a rozhodli o další pomoci. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/nouzovy-stav-plati-do-17--kvetna--otvirani-zrychluje--schvaluje-se-dalsi-pomoc--254367/?fbclid=IwAR2NJ4HPuxAH3DnOmCsQttETlpxNZ-MdcYg9YPpID_wZ2LBIIXK1FDcmWRA
 11. Do 17. května se v České republice prodlužuje nouzový stav, tedy i všechna dosud platná mimořádná opatření a přísná hygienická pravidla. O jaká konkrétní pravidla se jedná do 11. května, nastavila vláda, a to i na mimořádném jednání poslední dubnový den. Ministři také na základě příznivého vývoje situace s koronavirem urychlili otevření některých zařízení a rozhodli o další pomoci. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/nouzovy-stav-plati-do-17--kvetna--otvirani-zrychluje--schvaluje-se-dalsi-pomoc--254367/?fbclid=IwAR2NJ4HPuxAH3DnOmCsQttETlpxNZ-MdcYg9YPpID_wZ2LBIIXK1FDcmWRA
 12. Правила приема виз в чешских консульствах от 11.05.2020. Источник- МИД Чехии. https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/prijimani_zadosti_o_viza_od_11_kvetna.html
 13. https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx
 14. https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx?fbclid=IwAR2ljB2uYTICpPx0S9p6kSQa06cmFg3aWxmKCZeiBJN0wyec-7mYjowSewA
×
×
 • Создать...