Перейти к содержанию
Форум «Чемодан» — путешествия, иммиграция, работа за рубежом
catlearned74

карта резидента ЕС

Рекомендуемые сообщения

Т.е. гипотетически Вы могли бы податься спустя 3 года учебы и 3,5 работы? Охотно ли засчитали срок на визе?

 

У меня как-то так и получилось, просто я полгода работала еще с учебной картой, на рабочей карте была как-раз 3,5 года (я до дня высчитала сроки и сразу подавалась).

Виза была национальная только 2 месяца в начале, потом карта побыту, но визу тоже засчитали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Скажите , а отработав в Польше по блу карте 2-3 года и переехав в Германию тоже по блу карте и проработав в Германии тоже пару лет , при возврате в Польше будет ли засчитыватся предыдущий опты в Польше ? Или все стартанет с нуля ?

Речь идет о получении резидента ЕС или сталого побуту. Везде пишут непрерывное пребывание , но по блу карте все также , или пред период и период в Германии будет учитыватся ?

Пока я вижу что по блу карте только 2 преимущества перед обычной картой - это 90 дна поиск работы и то что супруг супруга может работать.

Спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Будет будет засчитано.

 

Только зачем вам возвращаться назад из германии сюда? Лучше получайте там резидента, а уже с ним можете сюда приехать как ПМЖ-шник

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
нужно 5 лет непрерывного пребывания, а не работы. Но за последние три года нужно будет показать стабильный и регулярный доход.

был в уженде- спросил как считать пребывание до сталего- скаэали что считается только сроки работы по воеводским зезволеням и что работа по освядченю не засчитывается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
был в уженде- спросил как считать пребывание до сталего- скаэали что считается только сроки работы по воеводским зезволеням и что работа по освядченю не засчитывается.

нужно меньше слушать неграмотных чиновников и больше читать законы :) засчитывается любое легальное пребывание, в том числе по освядчению.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот нашел , может кому пригодиться , так как мне еще три дооооолгих года надо ждать :)

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 30.12.2013 poz. 1650) wraz z aktami wykonawczymi.

 

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie następujące warunki:

 

posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga! Cudzoziemcy przebywający w Polsce w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej nie mogą otrzymać zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

 

 

Termin do złożenia wniosku

 

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

 

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

 

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

 

Właściwość miejscowa

 

Cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt rezydenta długoterminowego UE do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu.

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Załatwienie sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE powinno zakończyć się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 

Wymagane dokumenty

 

Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku

 

Cztery fotografie spełniające następujące wymagania

 

nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

wymiary 35 mm x 45 mm;

wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;

przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 640 zł

 

Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;

 

dokumenty stwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym przebywa lub zamierza przebywać (np. akt własności, umowa najmu). Za tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego zstępny, wstępny, lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwa cudzoziemca,

 

dokumenty potwierdzający nieprzerwany pięcioletni pobyt w Polsce (kserokopie wiz oraz zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony),

 

zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny w Polsce,

 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Rzeczypospolitej Polskiej,

 

potwierdzenie zameldowania,

 

dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,

 

dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnych i regularnych źródeł dochodu,

 

dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.

 

zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatnie 3 lata przed złożeniem wniosku (posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - za ostatnie 2 lata) lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu przez wymienione wyżej okresy (dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 514 zł netto miesięcznie).

 

Celem potwierdzenia stabilnych i regularnych źródeł dochodu, cudzoziemiec prowadzący działalność gospodarczą obowiązany jest złożyć:

 

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 

deklaracje PIT o wysokości osiąganych dochodów za okres pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku.

 

 

Cudzoziemiec prowadzący spółkę obowiązany jest złożyć:

 

akt notarialny założenia spółki,

 

aktualny wypis z KRS lub rejestru handlowego,

 

deklaracje PIT i CIT o wysokości dochodów osiąganych przez firmę za okres pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku.

 

 

Cudzoziemiec zatrudniony obowiązany jest złożyć:

 

zezwolenia na pracę z okresu pięciu lat,

 

umowy o pracę z okresu pięciu lat,

 

promesę zatrudnienia na kolejne lata,

 

Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
нужно меньше слушать неграмотных чиновников и больше читать законы :) засчитывается любое легальное пребывание, в том числе по освядчению.

т.е. работа на освядченю и пребывание(4 месяца) на карте выданной на основании учебы в школе полицеальной также идут в стаж до сталого?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
т.е. работа на освядченю и пребывание(4 месяца) на карте выданной на основании учебы в школе полицеальной также идут в стаж до сталого?

 

В зачет идет работа(и на визах), дневная учеба, школа "полецальная" нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

> дневная учеба, школа "полецальная" нет.

 

Я слышал что идут, но только 1:2 т.е провел 2 года, а посчитают как 1.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В зачет идет работа(и на визах), дневная учеба, школа "полецальная" нет.

O.K. тогда как быть- карта была выдана от учебы в заочной(полецальная) школе. через 2 месяца сделал oswiadczenie и начал работать- проработал пол года и переделал карту на рабочую. вопрос-- засчитываются ли эти пол года работы на oswiadczeniu в стаж?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
> дневная учеба, школа "полецальная" нет.

 

Я слышал что идут, но только 1:2 т.е провел 2 года, а посчитают как 1.

 

Дневная учеба идет 2 за 1.

 

Если работаете по освядчениям, то когда будите подаваться на резидента, приложите эти освядчения и Pit,

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
O.K. тогда как быть- карта была выдана от учебы в заочной(полецальная) школе. через 2 месяца сделал oswiadczenie и начал работать- проработал пол года и переделал карту на рабочую. вопрос-- засчитываются ли эти пол года работы на oswiadczeniu в стаж?

И никто Вам не говорил о нецелевом использовании визы? Были ли какие-то проблемы при подаче на раб карту после полицеальной школы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Будет будет засчитано.

 

Только зачем вам возвращаться назад из германии сюда? Лучше получайте там резидента, а уже с ним можете сюда приехать как ПМЖ-шник

 

 

В Германию думаем поехать попробовать. Если не получится / не понравится то вернутся в Польшу. Не хочется чтобы в таком случае обнулился срок пребывания в польше до сталого побуту. Всетаки есть 2.3 года по блу карте в Польше , обидно будет их потерять

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И никто Вам не говорил о нецелевом использовании визы? Были ли какие-то проблемы при подаче на раб карту после полицеальной школы?

 

У меня так было, я после магистратуры записала на еще один керунок, дали карту побыту по учебе (потом перестали давать, так как нужно только повышать степень, 2 керунок не катит), через 2 месяца нашла работу, устроилась по карте на учебу (с польским дипломом разрешение не нужно было). Как закончилась карта, сделали рабочую. Никто не цеплялся, засчитали только время по карте учебной как 1/2. Но это было еще в 2010 году, так что сейчас может и цепляются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дневная учеба идет 2 за 1.

 

Если работаете по освядчениям, то когда будите подаваться на резидента, приложите эти освядчения и Pit,

сегодня опять был в уженде- все верно- работа на oswiadczeniu идет в стаж

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И никто Вам не говорил о нецелевом использовании визы? Были ли какие-то проблемы при подаче на раб карту после полицеальной школы?

был только один вопрос-хожу ли я в эту школу.а при чем тут не целевое использование?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
был только один вопрос-хожу ли я в эту школу.а при чем тут не целевое использование?

Да ну тут активно на форуме про это писалось. Мол, в ужондах не любят, когда виза с определенной целью, а карта побыта - с другой целью. Интересно как все на практике.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да ну тут активно на форуме про это писалось. Мол, в ужондах не любят, когда виза с определенной целью, а карта побыта - с другой целью. Интересно как все на практике.

на практике все просто- после ухода с работы чтобы не пропали предыдущие года и чтобы не выезжать была сделана карта от учебы в заочной школе и потом нашлась другая работа- сделалось oswiadczenie и через 3 месяца по упрощенной схеме подал документы на карту от работы- получил через 2 месяца эту карту и закончил обучение-все легально и без нарушения законов- не вижу проблем если ихние поляцкие пшеписы это позволяют

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос по получении карты резидента. Сейчас читаю уставу о понаехавших, и вижу непонятку. С одной стороны

Art. 211. 1. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku (...)

 

А с другой стороны как считать срок написано только для определенных категорий:

 

Art. 212. 1. Do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 211 ust. 1, zalicza się:

 

1) łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec przebywał legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na podstawie wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”,(..)

 

2) cały okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, (..)

 

3) połowę okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

a) na podstawie wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10, lub

 

B) na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 (w celu kształcenia się na studiach) lub art. 187 pkt 1 lit. b (szkolenie zawodowe), lub

 

c) w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej.

 

То есть список более чем ограничен.

Вопрос: где написано как считается срок для всех остальных? В частности у меня побыт часовый по зезволеню, у жены - побыт часовый по инным обстоятельствам, но полезно было бы в ообщем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для всех остальных считается сумма от даты первого въезда.

 

То что вы указали - это различные уточнения в духе "везде просто, но вот именно тут "вот так""

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
нужно 5 лет непрерывного пребывания, а не работы. Но за последние три года нужно будет показать стабильный и регулярный доход.

 

Согласен, по закону оно так и должно быть, а вот как показывает практика, то в Щецине для получения резидента, требуют выписку из ZUSа с инфой о доходах и податках за все время работы в Польше, и подтверждение из налоговой о рабочей истории за последние 4 года. Вот так-то.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Согласен, по закону оно так и должно быть, а вот как показывает практика, то в Щецине для получения резидента, требуют выписку из ZUSа с инфой о доходах и податках за все время работы в Польше, и подтверждение из налоговой о рабочей истории за последние 4 года. Вот так-то.

Требовать могут хоть справку о том, что не верблюд, что не двугорбый и что Вы. Есть вполне конкретные требования, прописанные в законе, все остальное - неправомерная отсебятина, которая очень быстро пресекается указыванием инспектору на его неправомерные действия. В письменном виде, естественно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Требовать могут хоть справку о том, что не верблюд, что не двугорбый и что Вы. Есть вполне конкретные требования, прописанные в законе, все остальное - неправомерная отсебятина, которая очень быстро пресекается указыванием инспектору на его неправомерные действия. В письменном виде, естественно.

 

Вы знаете, не у меня одного это требовали и не один и тот же инспектор! Здесь такие требования и люди их выполняют. И я не думаю, что весь уженд воевудский попирает закон. Я знаю, что воевуды имеют право корректировать законы, наш, заходнопоморский подкорректировал таким образом. Кстати в Украине в польских консульствах, тоже требования на прием документов разнятся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вы знаете, не у меня одного это требовали и не один и тот же инспектор! Здесь такие требования и люди их выполняют. И я не думаю, что весь уженд воевудский попирает закон. Я знаю, что воевуды имеют право корректировать законы, наш, заходнопоморский подкорректировал таким образом. Кстати в Украине в польских консульствах, тоже требования на прием документов разнятся.

Воеводы не имеют права корректировать законы, если это явно не предусмотрено в самом законе - статья 92, часть 1 Конституции Польши.

Законом предусмотрено сокращение сроков, на которые выдаются разрешения на работу (статья 10, часть 3 и статья 88e, часть 4) - этим, например, в Мазовецком воеводстве активно пользуются. Но требования для получения карты резидента, явно указанные в уставе - воевода менять не может. И инспектор - тем более. И да - я уже не раз сталкивался с ситуацией, когда весь ужонд (с подачи начальника) почему-то начинает придумывать какие-то правила, противоречащие законодательству.

 

ЗЫ. Что касается виз - их выдача очень сжато регламентируется польским законодательством, большая часть отдана на откуп консулов и шенгенского хэндбука.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Воеводы не имеют права корректировать законы, если это явно не предусмотрено в самом законе - статья 92, часть 1 Конституции Польши.

Законом предусмотрено сокращение сроков, на которые выдаются разрешения на работу (статья 10, часть 3 и статья 88e, часть 4) - этим, например, в Мазовецком воеводстве активно пользуются. Но требования для получения карты резидента, явно указанные в уставе - воевода менять не может. И инспектор - тем более. И да - я уже не раз сталкивался с ситуацией, когда весь ужонд (с подачи начальника) почему-то начинает придумывать какие-то правила, противоречащие законодательству.

 

ЗЫ. Что касается виз - их выдача очень сжато регламентируется польским законодательством, большая часть отдана на откуп консулов и шенгенского хэндбука.

 

Ну вот видите, Вы сами себе ответили. Если уж у себя дома, мы "пляшем под дудку" консульств (в одном одни правила, в другом другие) и за не выполнение оных, просто не примут документы, то что тогда говорить за Польшу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...